اینکوترمز چیست (مقدمه) ؟   با توجه به رشد تجارت جهانی و پیشرفت روز افزون تکنولوژی که خود این امر باعث دسترسی آسان افراد به بازارهای جهانی شده است . باعث افزایش تبادلات کالا در سطح جهان با سرعت...