دموراژ چیست ؟ زمانی که تخلیه بار یا  بارگیری کانتینراز مدت زمان تعیین شده در قرار دادی که میان کشتیرانی و فرد اجاره کننده کانتینر صورت گرفته بیشتر طول بکشد ، فردی که کانتینر را اجاره کرده بایستی...