انوانتر چیست ؟ معنای لغوی انوانتر (Inventory)  به معنی  لیست یا فهرست است و این واژه در انبار داری می تواند به لیست یا فهرست کالا در انبار نیز تلقی شود.در طول مراحل ترخیص کالا صاحب آن یا نماینده...