ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی گمرک فرودگاه امام خمینی به عنوان اصلی ترین مرز ورودی هوایی ایران با جهان مهترین نقش را در واردات هوایی به کشور ایفا می کند. و ترخیص از فرودگاه امام خمینی از...