ترخیص کالا از گمرک امام خمینی گمرک فرودگاه امام خمینی به عنوان اصلی ترین مرز ورودی هوایی ایران با جهان مهترین نقش را در واردات هوایی به کشور ایفا می کند. ترخیص کالا یکی از مراحل قابل توجه واردات...