ترخیص کالا از گمرک بازرگان چه گمرک هایی تحت نظارت گمرک بازرگان هستند؟ گمرک های نامبرده شده، زیر مجموعه ی گمرک بازرگان محسوب میشوند و توسط این گمرک نظارت کامل میشوند: یلدشت بازارچه های ساری مو صنم...