ترخیص کالا از گمرک بازرگان این گمرک از مهمترین گذرگاه مرزی در بخش شمال غربی ایران است که به دلایل اجتماعی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و از آنجایی که بسیاری از مراودات تجاری ایران و...