کابوتاژ چیست ؟ کابوتاژ یا مساحله (به انگلیسی: Cabotage) حمل و نقل کالا یا مسافر از یک نقطه در یک کشور به نقطه ای دیگر در همان کشور در شرایطی که کاربر حمل و نقل از کشور دیگری باشد را مساحله می نامند....