کالای متروکه چیست ؟ به طور کلی به کالایی که صاحب آن به هرعلتی جهت ترخیص به گمرک مراجعه نکرده باشد ویا در ارائه اسناد و مدارکی که لازم است تاخیری داشته باشد کالای متروکه می گویند. کالای متروکه و...