کوتاژ چیست ؟ در پاسخ به سوال کوتاژ چیست باید گفت در زمانی که اسناد را از کشتیرانی دریافت کردیم ، ابتدای مراحل ترخیص کد کوتاژ را دریافت میکنیم. ، در این زمان اگر کالای شما در سیستم مکانیزه شده گمرک،...